BedrijfsBodemWaterPlan

Voortbouwend op het strategisch plan dat kennisinstellingen, beleidsmedewerkers en betrokkenen bij het Deltaplan Agrarisch waterbeheer hebben opgesteld, is in 2020 een BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP) ontwikkeld. Het eerste prototype is opgezet in samenwerking met ZLTO, het Louis Bolk Instituut, provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen. Via het BBWP is het mogelijk om per bedrijf maatwerk te leveren om bij te dragen aan schoon grond- en oppervlaktewater, voldoende watervasthoudend en bufferend vermogen en een hoge benutting van nutriënten. Het faciliteert daarmee het gesprek tussen agrariër en adviseur als ook de doelen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Met de BBWP is het mogelijk om de huidige bijdrage van agrariërs aan allerlei maatschappelijke opgaves zichtbaar te maken als ook om gericht te sturen op verbetering van de bodemkwaliteit.

In 2021 is het BBWP getoetst op negen landbouwpercelen in de omgeving van Sint Anthonis. Zowel de keukentafelgesprekken met betrokken ondernemers als ook de inhoudelijke knelpuntenanalyse van de landbouwpercelen en de geadviseerde maatregelen komen in grote lijnen overheen. Het BBWP biedt goede mogelijkheden om op perceels-, bedrijfs- en gebiedsniveau doelen voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer concreet te maken voor elke agrarische ondernemer. Een adviesgesprek met een adviseur blijft gewenst.

Download hier het uitgebrachte rapport waarin de ontwikkeling van het BBWP wordt beschreven.

Voor het BBWP is in 2021 ook een eigen productpagina ontwikkeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 06 2951 3812