Maatwerkpakket waterkwaliteit: Hunze en Aa’s

Het waterschap Hunze en Aa’s zorgt voor voldoende en schoon water in een beheergebied dat bestaat uit de watersystemen de Drentse Aa, Duurswold, Hunze, Oldambt, Fiemel, Veenkoloniën en Westerwolde. In 2018 en 2019 zijn diverse studies uitgevoerd om bestaande data uit monitoringsmeetnetten en modelstudies te integreren in maatwerk voor agrarisch waterbeheer.

Via machine learning technieken is kwantitatief in beeld gebracht welke gebiedskenmerken invloed hebben op de ruimtelijke variatie in de zomergemiddelde N- en P-concentraties van het oppervlaktewater. Ook is in beeld gebracht waar en hoe bodembeheer, sloot(kant)beheer en bemesting van invloed zijn op de waterkwaliteit. Gekoppeld aan dit inzicht worden maatregelpakketten voorgesteld die ingrijpen op de meest sturende gebiedskenmerken.

Rapport 1694.N.17 beschrijft de ruimtelijke variatie in bodemkenmerken en bemesting binnen het beheergebied van waterschap Hunze en Aa’s (Ros et al. 2017). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van data uit agrarische meetnetten én het landelijk mestverdelingsinstrumentarium. Gebruik makend van deze gegevens is een eerste gebiedsanalyse uitgevoerd om grip te krijgen op gebiedskenmerken die van invloed zijn op de ruimtelijke variatie in N- en P-concentraties. Deze analyse wordt beschreven in rapport 1742.N.18 (Ros & Verweij, 2018). Na afronding van deze studie bleek een deel van de meetgegevens sterk beïnvloedt te zijn door gebiedsvreemd water en emissies vanuit glastuinbouw. De N- en P-concentraties in Westerwolde werden daarom overschat. In 2019 is daarom een kleine update uitgevoerd van deze gebiedsanalyse (Rapport 1742.N.19) waarbij expliciet rekening wordt gehouden met bovenstaande factoren (Ros & Verweij, 2019). Ook is aanvullend gekeken naar het voorkomen van hoge ammoniumconcentraties.

Download hier de rapporten 1694.N.17, 1742.N.18 en 1742.N.19

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 06 2951 3812