Risicokaarten plasdras Noord Holland

Plasdras is een effectieve maatregel voor het vergroten van de weidevogelpopulatie. Het plasdras zetten van agrarische percelen kan echter leiden tot een extra fosfor(P)belasting naar het oppervlakte- water.

Deze extra belasting is niet wenselijk gegeven de huidige en gewenste ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater. In samenwerking met provincie Noord-Holland, de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, en Rijnland als ook de agrarische collectieven is een risicokaart ontwikkeld die binnen het weidevogelleefgebied van Noord-Holland per perceel in beeld brengt of het plasdras zetten van dit perceel negatieve gevolgen kan hebben voor de waterkwaliteit. De basis van de gebruikte systematiek is de voorspelling van de P-mobilisatie in de bodem als gevolg van vernatting. Met een bonus-malus- systeem kan de risicobeoordeling vervolgens maximaal één klasse worden aangepast op basis van het bodemtype, de afstand tot de sloot en de morfologie van het perceel. Aan elk van de vier risicoklassen zijn mitigerende maatregelen verbonden om zo te voorkomen dat het inunderen van percelen zorgt voor een verhoogde P-belasting naar het oppervlaktewater.

Auteur(s): dr.ing. Debby van Rotterdam (NMI); dr.ir. Gerard H. Ros (AGV, NMI)

Het rapport kunt u hier downloaden en de factsheet is hier te downloaden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl, tel. 06 2517 9329