Landbouw en Waterkwaliteit: een analyse voor waterschap Noorderzijlvest

Het waterschap Noorderzijlvest heeft in 2018 en 2019 diverse studies uit laten voeren om meer inzicht te krijgen in de ruimtelijke variatie in bodemkwaliteit en (potentiële) bronnen van stikstof- en fosfaatuitspoeling naar het oppervlaktewater. Via dit inzicht is het namelijk mogelijk om het belang van de emissies vanuit de bodem te bepalen ten opzichte van andere bronnen als ook om onderbouwd handelingsperspectief te bieden aan de agrarische sector om de nutriëntenbelasting van het watersysteem terug te dringen.

Op 18 oktober 2017 is voor het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest een inspirerende presentatie gegeven over de rol en relevantie van bodembeheer voor schoon grond- en oppervlaktewater (Ros, 2017). Deze presentatie kunt u hier downloaden.

In 2018 is de ruimtelijke variatie in bodemkwaliteit en bemesting in kaart gebracht op basis van gegevens uit agrarische meetnetten en het landelijke mestverdelingsinstrumentarium INITIATOR (Ros et al., 2018). Dit rapport (1708.N.17) kunt u hier downloaden.

Op 26 januari 2018 is binnen het programma Gouden Gronden een presentatie gegeven over het belang van Organische Stof in de bodem en de mogelijke impact ervan op de waterhuishouding (Ros, 2018). Deze presentatie kunt u hier downloaden.

Op 6 maart 2019 zijn aan het AB de resultaten gepresenteerd van een eerste gebiedsbrede verkenning van sturende gebiedskenmerken die van invloed zijn op de waterkwaliteit binnen het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest (Ros & Vreman, 2019). Deze presentatie kunt u hier downloaden.

Tijdens een kennisuitwisselingsbijeenkomst van KRW Rijn-Noord op 18 juni 2018 is een overkoepelende analyse gegeven van de bodem- en waterkwaliteit in de drie Noordelijke waterschappen als ook over mogelijke oplossings-richtingen om via maatwerk mogelijk te maken voor agrarisch bodem- en waterbeheer (Ros, 2018). Deze presentatie kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 06 2951 3812