Mogelijkheden toepassing houtas in compost

Houtas komt in toenemende volumes beschikbaar uit bio-energiecentrales. Uit het oogpunt van kringloopsluiting is het gewenst de nutriënten in houtas in de biologische kringloop te behouden. Directe toepassing van houtas in Nederlandse bossen en natuurgebied is niet toegestaan uit (onder meer) praktische overwegingen.

In een recente studie van NMI zijn meerdere routes voor de afzet van houtassen in land- en bosbouw vergeleken. Daaruit kwam naar voren dat een toepassing van houtas in compost perspectief biedt als duurzame afzetroute. Het NMI heeft dit in samenwerking met BVOR in opdracht van RVO-Concurrerende en Duurzame energiesectoren verder verkend. Daarbij zijn zowel de leveranciers als composteerders betrokken en is een vergelijk gemaakt met de praktijk in Duitsland waar de toepassing van houtas in compost reeds is toegelaten. Ook is verkend in hoeverre de nieuwe Europese meststoffenverordening en de daaraan gelieerde Strubias-aanbevelingen (STRUviet, BIochar & AShes) hierop van invloed kunnen zijn.

Op dit moment is er geen urgentie vanuit de markt of compostketen die een wijziging van de meststoffenwetgeving en het opzetten van een kwaliteitsborgingssysteem voor de toepassing van houtas in compost rechtvaardigt.

Voor duurzame toepassingen die passen binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen en de business-case van de biomassa-energiecentrales zou ingezet moeten worden op de optimalisatie van de logistiek van inzameling en verwerking in hergebruiksroutes. Hiervoor kan een parallel getrokken worden met de afzetketen voor koolas.

Auteur(s): L. van Schöll (NMI) en A. Brinkmann (BVOR)

De uitkomsten van het onderzoek leest u hier, het hele rapport leest u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura van Schöll, e-mail laura.vanscholl@nmi-agro.nl, tel. 06 5200 2193