Duurzaam schoon grondwater Limburg

Binnen het project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) wordt door Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) al meerdere jaren actief samengewerkt met de agrarische sector om de emissie van stikstof naar het grondwatersysteem te verlagen.

In samenwerking met AgroConnection, Delphy en het NMI zijn de afgelopen jaren diverse publicaties verschenen om meer inzicht te geven in de nitraatuitspoeling op lössgronden. Deze studies gaan onder andere in op de volgende vragen:

  • wat is de beste manier om nitraatgehaltes in het uitspoelend bodemvocht te meten?
  • waarom zijn er verschillen zichtbaar tussen bestaande meetnetten in Nederland, en hoe erg zijn deze verschillen?
  • kan de nitraatuitspoeling ook robuust voorspeld worden zodra het bouwplan en de bemesting bekend zijn?
  • levert een traject van intensieve begeleiding van agrarische ondernemers ook winst op voor de grondwaterkwaliteit?

In 2014 zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd met experts om zicht te krijgen op de oorzaken waarom de verschillende meetnetten in Limburg verschillende resultaten opleveren voor wat betreft het gemeten nitraatgehalte in het uitspoelend bodemvocht (rapport 1559.N14, Ros, 2014). Volgend op deze analyse is door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet in 2015 een notitie opgesteld – met inbreng van NMI – om inzicht te krijgen op de oorzaak en consequenties van de verschillen in meetmethodiek.

In de jaren 2015 tot en met 2018 is in samenwerking met AgriConnection en Delphy een nitraatuitspoelingsmodel ontwikkelt dat op basis van bemesting en landgebruik een voorspelling geeft van het nitraatgehalte in het bodemvocht. De uitspoelfactoren zijn hierbij gekalibreerd op de metingen die zijn uitgevoerd binnen het DSG-netwerk van deelnemende agrariërs. Achtereenvolgens zijn hiervoor de volgende rapporten verschenen: in 2017 verscheen het eerste rapport (rapport 1659.N.16) waarin het eerste ontwerp en toetsing van het nitraatuitspoelingsmodel op basis van werkzame stikstof wordt beschreven (Ros et al., 2017). Eind 2017 volgt vervolgens een eerste update (rapport 1659.N.17) om ook expliciet rekening te kunnen houden met de werking van mest die in het najaar wordt toegediend (Ros et al., 2017). In 2018 is het model opnieuw geüpdatet op basis van meest recente meetgegevens (rapport 1731.N.18) en wordt expliciet rekening gehouden met het effect van gewasopvolging (Ros et al., 2018).

Het rapport 1753.N.18 beschrijft de resultaten van 10 jaar monitoring van nitraatgehaltes in uitspoelend bodemvocht (Ros & de Pater, 2019). Er is speciaal aandacht voor de berekeningsmethode, meetdiepte en het effect van gewasopvolging.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 06 2951 3812