Advies Nutriëntenvisie Rijn-Oost

Inventarisatie van knelpunten en oplossingen om nutriëntenverliezen uit de landbouw terug te dringen

Om de chemische en ecologische doelen voor de KRW te bereiken, zal de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten in Rijn-Oost omlaag moeten. De meest relevante bronnen zijn de RWZI’s, de landbouw en aanvoer vanuit Duitsland. De KRW-werkgroep Stoffen en Monitoring Rijn-Oost wil het RAO en het RBO relevante input meegeven om op Rijn-Oost niveau tot een opiniërend bestuurlijk gesprek te komen ter verbetering van de waterkwaliteit. Om de problematiek en oplossingsrichtingen zo helder en concreet mogelijk neer te zetten is er begin september 2018 een expertsessie geweest ter voorbereiding op het RAO en het RBO waaraan diverse deskundigen (van het NMI, WUR en Deltares) input hebben gegeven (Ros et al., 2018).

Opvolgend op de expertmeeting zijn de resultaten van deze sessie geïntegreerd binnen een overkoepelende rapportage om richting te geven aan een nutriëntenvisie voor Rijn-Oost (Ros et al., 2018). De rapportage brengt kort de opgave in beeld, waarna ingegaan wordt op de stuurbaarheid van bronnen en routes van stikstof en fosfor én de beschikbare maatregelen om de belasting van het grond- en oppervlaktewater te verlagen. Knelpunten om gebiedsgericht maatwerk te leveren worden geïnventariseerd waarna diverse kansen voor verbetering worden benoemd. De hiermee verzamelde informatie over opgave, bronnen, routes, maatregelen, knelpunten en oplossingen wordt ingebed binnen een aantal handvatten voor een effectieve nutriëntenstrategie in Rijn-Oost.

Auteurs: Gerard. H. Ros (NMI), Piet Groenendijk (WEnR) en Joachim Rozemeijer (Deltares).

De presentatie van de werksessie kunt u hier downloaden.

Het rapport met het Advies voor de ontwikkeling van een Nutriëntenvisie kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 06 2951 3812