Quickscan bronnen N- en P-belasting Vechtstromen

Het adviesbureau Witteveen+Bos heeft in 2017 de belangrijkste water- en stofstromen in beeld gebracht voor waterschap Vechtstromen via een watersysteemanalyse per stroomgebied. Deze studie is uitgevoerd om concreet handelingsperspectief te definiëren om de KRW-doelen voor de chemie te behalen: welke maatregelen zijn waar inzetbaar om de waterkwaliteit te verbeteren?

Ter ondersteuning aan deze gebiedsanalyse heeft het NMI een QuickScan uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de invloed van agrarische bronnen (Ros, 2017). Hiervoor zijn de resultaten van de watersysteemanalyse gekoppeld aan de uitkomsten van de bronnenanalyse die door Wageningen Environmental Research is uitgevoerd voor de KRW-waterlichamen van Rijn-Oost. Voortbouwend op dit inzicht is aangegeven welke maatregelen beschikbaar zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde BOOT-lijst. Voor deze studie zijn de maatregelen geclusterd in pakketten rond de volgende thema’s:

  1. kennis en samenwerking;
  2. precisiebemesting;
  3. slootkantbeheer;
  4. goede bemestingspraktijk;
  5. duurzaam bodembeheer; en
  6. erfafspoeling

Gebaseerd op een expertclustering worden de 49 stroomgebieden in zes groepen ingedeeld die variëren in N- en P-belasting en de bijdrage vanuit agrarische bronnen. Afhankelijk van het landgebruik en de gemiddelde belasting wordt voor elke groep stroomgebieden een koppeling gelegd met geschikte en effectieve maatregelen.

Het rapport is hier te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 06 2951 3812