Input values for the organic matter balance: catch crops and crop residues

Organische stof (OS) is van belang voor de landbouwkundige productie vanwege het grote effect op bodemkwaliteit, maar organische (kool)stof is ook van belang voor klimaatadaptatie en -mitigatie. De OS-balans is een tool die beschikbaar is voor boeren en adviseurs om na te gaan of een bepaald OS-beheer leidt tot handhaving van OS-gehalten in de bodem. Een update van kengetallen voor de OS-aanvoer met gewasresten en/of groenbemesters of vanggewassen is gewenst, aangezien de huidige kengetallen dateren van 1989 of daarvoor.

Goede kengetallen van de EOS-aanvoer met mest, gewasresten en groenbemesters zijn belangrijk om in beeld te brengen of er voldoende organische stof wordt aangevoerd om de afbraak van bodem-organische stof te compenseren, zodat het organische-stofgehalte van de bodem gehandhaafd blijft. Dit is enerzijds van belang om het opbrengstpotentieel te handhaven maar anderzijds ook voor het effect op het klimaat en de koolstofopslag in de bodem. Meten van verandering van het organische-stofgehalte in de bodem is moeilijk, maar met het schatten van de EOS-aanvoer kan sneller een beeld gevormd worden van een verandering. De kengetallen voor de EOS-aanvoer zijn echter grotendeels gebaseerd op onderzoek van meer dan 30 jaar geleden.

Download hier het rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Imke Harms, e-mail imke.harms@nmi-agro.nl, of Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776