Effectief bodembeheer voor een duurzaam watersysteem

In 2016 is in de regio’s Oost en Zuid het programma Lumbricus gestart, als deelprogramma van het landelijke Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO). In dit kader wordt kennis over de samenhang tussen bodem, zoetwater en ondergrond ontwikkeld én toegepast in proeftuinen van de Waterschappen Aa en Maas, Vechtstromen, Limburg, en Drents Overijsselse Delta.

In 2016 is in het gebied de Raam onderzoek gedaan naar effectief bodembeheer voor een duurzaam watersysteem. Deze conditie staat onder druk. De helft van de huidige percelen in het gebied kampt momenteel met verdichting door het gebruik van zware machines en intensieve bewerkingen. Beworteling en bodemleven laten te wensen over en het organische stof management is vaak niet optimaal. Dit heeft nadelige gevolgen voor de agrariër (vaker plassen op het land, meer droogte, slechtere benutting meststoffen, meer kans op ziekten en plagen, opbrengstreductie) én is nadelig voor de waterbeheerder (grotere afvoerpieken, afname grondwateraanvulling, waterconservering, afname zuiverende werking van de bodem en daarmee verslechtering van de waterkwaliteit). Klimaatverandering verhevigen versterkt deze nadelige gevolgen.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de problemen die er ten aanzien van de bodemkwaliteit spelen. Hiervoor zijn fysische, chemische en biologische gegevens over de bodem verzameld, geanalyseerd en uitgewerkt op perceelsniveau. Met innovatieve methodes zijn deze gegevens geanalyseerd en ruimtelijk op perceelsniveau uitgewerkt. Deze gebiedsanalyse richt zich op de bemesting (mestdruk en fosfaattoestand van de bouwvoor) en het optreden van oppervlakkige afstroming.

Auteurs: Schipper, Massop, Groenendijk en Kros (WUR), Van Eekeren, van Goor en Zaanen (LBI), Ros (NMI)

Het rapport kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 06 2951 3812