Ontwikkeling nieuwe systematiek voor opstellen N-bemestingsrichtlijnen

De huidige stikstofbemestingsrichtlijnen zijn afgeleid met behulp van stikstoftrappenproeven, die meerdere jaren op meerdere percelen en grondsoorten zijn uitgevoerd.

Op basis van relaties tussen de optimale N-gift in die proeven en de Nmin-voorraad in het voorjaar zijn rekenregels afgeleid, die over het algemeen zijn gegeneraliseerd naar gewas en in enkele gevallen ook naar grondsoort en teeltdoel.

Deze rekenregels vormen de basis van de huidige Nmin-adviezen. Er worden bij de adviezen enkele vuistregels gegeven om giften te corrigeren voor specifieke omstandigheden. Aangezien de N-behoefte sterk kan verschillen door verschillen in groeiomstandigheden en gewas / ras, is er een toenemende behoefte aan maatwerk. De beschreven systematiek voor het afleiden van de Nmin-adviezen is echter duur en bewerkelijk, waardoor hij niet geschikt is om tot meer maatwerk te komen. Daarom hebben NMI en Praktijkonderzoek AGV van Wageningen University & Research in opdracht van BO Akkerbouw de mogelijkheden verkend om sneller tot een actualisatie van N-bemestingsadviezen te kunnen komen en om in de adviezen meer rekening te houden met de groeiomstandigheden. Het doel was om hiervoor een systematiek te beschrijven en aan te geven welke gegevens nodig zijn om met behulp van die systematiek te komen tot een nieuw advies.

Auteur(s): Romke Postma (NMI), Willem van Geel en Janjo de Haan (PPO)

U kunt hier het rapport downloaden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776