Effecten kunstmest op organische stof en bodemleven

Organische stof en bodemleven staan volop in de belangstelling in verband met het effect op bodemkwaliteit en de relatie met klimaatverandering. De vraag is welke rol kunstmest daarbij speelt.

Organische stof vervult een belangrijke rol voor de bodemkwaliteit, vanwege effecten op bodemvruchtbaarheid (leveren en vasthouden van nutriënten), bodemstructuur, het vochthoudend vermogen en een actief en divers bodemleven. De laatste tijd is er sprake van een toenemende aandacht voor de rol die de bodem kan spelen bij het tegengaan van klimaatverandering, door het vastleggen van koolstof (C) in de vorm van organische stof. In opdracht van Meststoffen Nederland heeft NMI een notitie opgesteld over de effecten van kunstmest op organische stof en bodemleven.

Samengevat  zijn er op basis van de wetenschappelijke literatuur veel aanwijzingen dat het gebruik van stikstofkunstmest leidt tot een verhoging van organische stofgehalten in landbouwgronden en kan leiden tot een grotere diversiteit en activiteit van het bodemleven. De belangrijkste verklaring hiervoor is de hogere biomassaproductie door het gebruik kunstmest. Daardoor is er sprake van een hogere aanvoer van organisch materiaal in de vorm van gewasresten naar de bodem. Dit organisch materiaal kan worden omgezet in bodem organische stof en dient als voedsel voor bodemleven.

Download hier de uitgebracht notitie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776 of Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096