Sluiten regionale mineralenkringlopen Noord-Nederland

Er zijn in Nederland diverse zorgen over een dalende bodemvruchtbaarheid door een mogelijke inbalans in aan- en afvoer van koolstof en mineralen. Is deze zorg terecht, en zo ja, wat zijn duurzame maatregelen die bijdragen aan de bodemkwaliteit op lange termijn als ook aan een betere waterkwaliteit? Om dit in beeld te brengen is in 2018 een studie uitgevoerd voor de drie Noordelijke provincies.

Op lokaal en regionaal niveau is de huidige situatie in kaart gebracht voor wat betreft de bodemkwaliteit, de aan- en afvoer van organische stof en nutriënten en de verliezen naar lucht en water. Hiervoor zijn gegevens gebruikt uit het jaar 2015. Uit deze analyse blijkt dat er in Noord-Nederland sprake is van een klein bodemoverschot aan koolstof, een licht P-overschot en een redelijk groot N-overschot. Derogatie blijkt een beperkt effect te hebben op de C-, N-en P-aanvoer, waarbij het gat tussen de huidige en gewenste N-aanvoer kleiner wordt als derogatie wordt afgeschaft. Voor P zal dit gat juist toenemen. Met het gebruik van mineralenconcentraten blijkt dat het mogelijk is om het gat tussen de huidige en gewenste N-aanvoer bijna te halveren. Inzet op mineralenconcentraten biedt daarom kansen om de regionale mineralenbalans beter te sluiten. Vooralsnog kunnen deze producten echter niet concurreren met de hogere stikstofwerking van kunstmest. Opwerking tot handzame en hoog werkzame producten via mestbewerking (met een werking vergelijkbaar met kunstmest) biedt potentie voor zowel binnenlandse als buitenlandse markt.

Auteurs: Wim de Vries, Hans Kros, Jan-Cees Voogd (WEnR), Kees van Duijvendijk & Gerard H. Ros (NMI).

Het rapport kunt u hier downloaden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 2951 3812