Biologisch aanzuren van mest kansrijk voor melkveebedrijven

De Nederlandse overheid wil de uitstoot van ammoniak((NH3) verder terugdringen. Via de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) dient onder andere een daling van de NH3-emissie vanuit landbouwbedrijven in de buurt van Natura 2000 gebieden te worden gerealiseerd.

In deze studie heeft  het Nutriënten Management Instituut NMI in opdracht van het Productschap Zuivel nagegaan wat de mogelijkheden zijn van (microbieel) aanzuren van dunne rundermest om vast te stellen:

  • in hoeverre daarmee de NH3-emissie uit stallen en bij toediening is te verminderen;
  • wat de kosteneffectiviteit is; en
  • of er andere voordelen zijn te verwachten.

Naast een literatuurstudie wordt gebruik gemaakt van recente Oostenrijkse bevindingen omtrent aanzuren van mest met behulp van microben.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096