Risico’s van diffuse verspreiding van groenafvalstromen

Recente beleidsontwikkelingen geven aan dat maaisel en groene materialen uit natuurgebieden en parken hergebruikt mogen worden zolang er geen milieurisico optreedt. Deze stoffen vallen dan niet meer onder het regime dat geldt voor afvalstoffen. Hergebruik is dan zonder enige bewerking mogelijk. De Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) is van mening dat de voorgestelde vrijstelling voor natte, gemengde materialen afkomstig uit natuur, bos, landschap en groenvoorzieningen grote risico’s met zich meebrengt. Deze risico’s zijn vooral van belang waar het gaat om de grote kringloop. Bij de grote kringloop wordt het materiaal verzameld, vaak tijdelijk opgeslagen in een depot en vervolgens in grote hoeveelheden geleverd naar akkerbouwbedrijven of gebruikt op maïspercelen. Akkerbouw- en maïspercelen hebben namelijk vaak behoefte aan de aanvoer van organische stof.

Het NMI heeft op basis van bestaande literatuur de risico’s geschat die samenvallen met het vrijkomen en onderwerken van deze reststromen in de agrarische sector. Hierbij is specifiek gekeken naar de verspreiding van onkruiden, pathogenen, zware metalen, organische verontreinigingen en ongewenste milieueffecten die samenhangen met de afbraak van organische stof in de bodem.

Auteur(s): Gerard Ros (NMI), Aad Termorshuizen (BLGG Research), Tonnis van Dijk (NMI)

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 06 2951 3812