Risico van fosfaatemissie uit landbouwgronden in Drenthe

Een hoog fosfaatgehalte in oppervlakte water is negatief voor de waterkwaliteit en leidt tot een toename van de algen- en plantengroei. Fosfaat komt vooral in het oppervlaktewater terecht door uit- en afspoeling op landbouwgronden. Het streven is om deze fosfaatemissie terug te dringen om aan waterkwaliteitsdoelstellingen te voldoen.

De Provincie Drenthe heeft NMI verzocht een inventarisatie uit te voeren naar het risico van P-eutrofiëring van het oppervlaktewater door afspoeling en ondiepe uitspoeling van fosfaat van landbouwpercelen nabij waterlopen. Daartoe is eerst de P-problematiek in beeld gebracht en is aangegeven hoe P-data van landbouwpercelen kunnen worden gebruikt om het risico van P-belasting te schatten. Aansluitend is deze inventarisatie uitgevoerd met grote aantallen recente data over de fosfaattoestand van landbouwgronden in combinatie met bodemkaarten, hoogteligging kaarten en een topografisch bestand met waterlopen.

Download hier het eerste deel van het uitgebrachte rapport

En download hier het tweede deel

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 2903 7096