Perspectieven om broeikasgas- en ammoniak-emissies te reduceren door het aanzuren van mest

De huidige Nederlandse klimaatambities en het convenant ‘Schone en zuinige agrosectoren’ streven naar een reductie van de overige niet-CO2 broeikasgassen. Daarnaast is de overheid bezig met het opstellen van een Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), om onder andere een daling van de ammoniakemissie (NH3) vanuit landbouwbedrijven in de buurt van Natura 2000 gebieden te realiseren. Het aanzuren van mest kan in potentie zowel aan de klimaatambities als aan PAS een bijdrage leveren.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096