Naar een verbeterde monitoring van OS

De provincie Drenthe startte als één van de eerste provincies in Nederland met het verwerven van inzicht in de ontwikkeling van het organischestofgehalte in landbouwpercelen. De provincie heeft, gelet op de zeer centrale rol in de bodemprocessen, de bodembiodiversiteit en het klimaat, behoefte aan een goede monitoring van organische stof (OS). De provincie heeft aan het Nutriënten Management Instituut NMI gevraagd om een verkenning uit te voeren naar de inhoudelijke en procesmatige aspecten die aandacht behoeven bij de ontwikkeling van een dergelijk monitoringssysteem. Een belangrijke vraag hierbij is of de dataset uit het routinematige grondonderzoek van Blgg onderdeel kan zijn van een monitoringssysteem voor OS. Voor de beantwoording van deze vraag heeft NMI samengewerkt met Blgg en CropEye. Informatie over technische  aspecten is verzameld met behulp van literatuuronderzoek en gesprekken met deskundigen. Om de procesmatige kant in beeld te krijgen is een rondetafelgesprek georganiseerd met onderzoekers en beleidsmakers die betrokken zijn bij het thema.

Download hier de samenvatting en conclusies van het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776