Testcase actualisatie stikstofbemestings-adviezen brouwgerst, graszaad en prei

Vanaf 1 januari 2006 zullen voor alle teelten in Nederland gebruiksnormen gaan gelden met betrekking tot de stikstofbemesting van de gewassen. Deze gebruiksnormen worden gebaseerd op de stikstofbemestingsadviezen zoals die zijn gepubliceerd door de verschillende Commissies Bemesting.

Vanuit de agrarische praktijk wordt gesteld dat voor een aantal gewassen/teelten/rassen de huidige stikstofbemestingsadviezen te laag zijn. Daarom is in het najaar van 2004 een protocol opgesteld voor de actualisatie van de bemestingsadviezen voor stikstof (Ten Berge et al., 2005).

LTO Nederland heeft voor een drietal gewassen, te weten brouwgerst, graszaad en prei, in de afgelopen maanden een hoeveelheid praktijk- en proefveldgegevens verzameld omtrent de benodigde stikstofbemesting. Aan Nutriënten Management Instituut NMI is gevraagd om deze gegevens te beoordelen en waar nodig te bewerken, zodat zij kunnen dienen als basis voor een actualisatie van de voor die gewassen geldende stikstofbemestingsadviezen. Tot de opdracht behoorde geen uitgebreid literatuuronderzoek.

Auteur(s): T.A. van Dijk, R. Postma

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776