Effecten van bekalking van grasland op de beschikbaarheid van fosfaat

Het ministerie van LNV zal na 2003 kunstmestfosfaat vermoedelijk opnemen in Minas. Veel bedrijven zullen dan niet meer voldoen aan de fosfaatverliesnorm. Ze zullen daarom afzien van het gebruik van kunstmestfosfaat. Dit gaat ten koste van de opbrengst en kwaliteit van het gras. Uit analyses van gegevens van Praktijkcijferbedrijven door Den Boer et al. (2001) kwam naar voren dat het P-overschot op perceelsniveau daalde bij een hogere bodem-pH. Uit dit onderzoek bleek dat er een positieve correlatie is tussen de verhoging in P-AL-getal en de pH. Dit kan betekenen dat meer aandacht voor de (onderhouds)bekalking mogelijk een oplossing kan zijn om gras van voldoende fosfaat te voorzien bij lagere bemestingen als gevolg van Minas. Dit rapport is een verkennend onderzoek, waarin is getracht na te gaan wat de perspectieven zijn van een verhoging van de bodem-pH op de P-benutting van grasland en het risico van ongewenste neveneffecten.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel.  06 2903 7096