Nieuwsbrief 2 - 2017

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, klik dan NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief 2, jaargang 5 17 december 2018

Verkenning exportmogelijkheden struviet naar West Afrika

Samen met Wageningen Plant Research heeft NMI gewerkt aan een verkenning van de economische en milieukundige aspecten van de export van struviet naar West Afrika. Struviet (magnesium ammonium fosfaat) wordt op steeds meer waterzuiveringen geproduceerd uit afvalwater. Door het overschot aan fosfaat uit mest in de Nederlandse landbouw is er hier echter nauwelijks vraag naar. De fosfaatgehaltes van landbouwgronden in West Afrika zijn in het algemeen zeer laag, waardoor fosfaatbemesting tot grote opbrengststijgingen kan leiden. Gezien het beperkte aanbod aan betaalbare fosfaatmeststoffen in West Afrika, lijken er kansen te zijn voor struviet.

Lees verder
 

BemestingsMaatregelenWijzer

                                  
NMI heeft samen met Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra) in opdracht van de provincie Overijssel de BemestingsMaatregelenWijzer ontwikkeld. Dit is een tool om in te schatten of een bepaald landbouwperceel een risico vormt voor een nabijgelegen Natura 2000 gebied. Daaraan gekoppeld worden maatregelen voorgesteld om de vermestende invloed van deze landbouwgronden op de natuur te minimaliseren.
De input voor het rekenmodel is de gevoeligheid van het natuurgebied voor de nutriënten stikstof en fosfor, de relatie tot het potentieel belastende landbouwperceel, relevante perceelsinformatie zoals helling, hydrologie, gewas en gangbare bodemkenmerken waaronder de stikstof- en fosfaattoestand. Afhankelijk van de aard (stikstof en/of fosfaat), de route (erosie, afspoeling en/of (on)diepe uitspoeling) en het berekende risico van de mate waarin de vermestingsgevoelige natuur wordt beïnvloed, worden gerichte bemestingsmaatregelen voorgesteld.
De tool wordt door de provincie Overijssel ingezet binnen de zogenaamde maatwerkaanpak (MAP) ten behoeve van de Ontwikkelopgave EHS / Natura 2000.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl, tel. 06 251 793 29 of Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 460 207 76
 

Landbouwkundige waarde (on)bewerkte pluimveemestproducten vergeleken

NMI heeft in opdracht van BMC Moerdijk een vergelijking gemaakt van de landbouwkundige waarde van verschillende vormen van (on)bewerkte pluimveemest, waaronder de pluimveemest-assen van de thermische conversie bij BMC. Deze assen vormen een goede basis-PK-meststof. Pluimveemest levert naast P en K ook N en organische stof; echter de bijdrage aan de aanvoer van de organische stof is beperkt, zeker in vergelijking met de levering vanuit gewasresten en groenbemesters of vanuit runderdrijfmest, GFT- of groencompost die in Nederland ruimschoots voorhanden zijn. Bij zowel pluimveemest-as als onbewerkte pluimveemest moet het overgrote deel van de N-behoefte met kunstmest-N worden aangevuld.

Lees verder


NMI becoming active with Women Farmers

Imke Harms who joint NMI in spring 2016 gave a workshop at the LTO Noord „Vrouw & Bedrijf“ Netwerkdag in Heerenveen on March 31st. She had the opportunity to talk about her farmstays at farms with women entrepreneurs in several European countries which she met prior to working at NMI in the context of her travel and book project „Ladies In Farming.“
The topic of the LTO Noord Netwerkdag was „Across borders“. Therefore, the European dimension of Ladies In Farming was fitting perfectly. As a main topic „Motivation to become a female farmer“ was discussed. The participants, themselves active on their own farm or on the one of their husbands, participated actively to come up with a long list of good reasons to become a farmer. For most it is the entrepreneurial freedom and creativity, the close connection with animals and plants and the possibilities to combine family and work life that makes it worth choosing for this profession. In the future Imke plans to integrate this topic and experience more in the work of NMI.
 
More information? Please contact Imke Harms, e-mail imke.harms@nmi-agro.nl,
Phone 06 213 736 61
 

App voor weersafhankelijke stikstofbemesting grasland
In opdracht van Yara heeft NMI een app ontwikkeld voor het optimaal bemesten van gras rekening houdend met de actuele en verwachte weersomstandigheden. Het eerste snede advies is gericht op het vaststellen van het optimale strooimoment om een gewenste opbrengst en ruw-eiwitgehalte te realiseren bij een zo hoog mogelijke N-benutting.

Lees verder
 

Extra ruimte voor compost nuttig

                                                                      

De aanvoer van effectieve organische stof (EOS) naar praktijkbedrijven kan substantieel worden verhoogd door het creëren van een extra P-gebruiksruimte van 5 kg P2O5/ha voor compost. Dit blijkt uit een verkenning die NMI heeft uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Afvalbedrijven (VA). Het huidige model voor de onderbouwing van gebruiksnormen blijkt de nitraatuitspoeling van compost structureel te overschatten. Aanvullend wordt een systematiek gepresenteerd om onderscheid te maken tussen “organische bodemverbeteraars”, die vooral organische stof leveren en “organische meststoffen”, die vooral nutriënten leveren.

Lees verder
 

Marjoleine Hanegraaf vertrokken bij NMI

NMI BV en Marjoleine Hanegraaf hebben in goed overleg besloten om de samenwerking per 1 mei 2017 te beëindigen. Vanuit NMI zullen Romke Postma (romke.postma@nmi-agro.nl; 06 460 207 76) en Debby van Rotterdam (debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl, 06 251 793 29) in eerste instantie de lopende zaken waarnemen. Marjoleine is te bereiken via marjoleine.hanegraaf@hvhl.nl

 
Soil for Life
Nieuwe Kanaal 7c, 6709 PA Wageningen e-mail: nmi@nmi-agro.nl
tel. + 31 (0)6 290 371 03 www.nmi-agro.nl
Powered by AcyMailing