Nieuwsbrief 1 - 2017

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, klik dan NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief 1, jaargang 5 maart 2017

Eerste hobbel genomen voor Interreg

NMI is initiatiefnemer van het projectvoorstel ‘ReNu2Farm’ dat is gericht op een verhoging van het hergebruik van nutriënten in Noordwest Europa. Daarbij ligt de focus op de plantenvoedingsstoffen stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K). P en K zijn eindige grondstoffen en de productie van N-kunstmest vraagt energie, waardoor hergebruik vanuit duurzaamheidsoogpunt gewenst is. Ondanks dat technieken voor herwinning zijn ontwikkeld, is het gebruik van meststoffen uit recycling door boeren tot nu toe beperkt. De kwaliteit van de producten voor de eindgebruiker vormt een belangrijke sleutel waarmee in het project wordt getracht dit te veranderen.
In het voorstel wordt samengewerkt met partijen uit Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Ierland. Het voorstel is goedgekeurd in de eerste beoordelingsronde van het Interreg NWE-programma en wordt de komende maanden uitgewerkt tot een volledig projectvoorstel. In het project is nog beperkt ruimte voor organisaties die betrokken zijn bij de productie van meststoffen uit recycling.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Imke Harms, e-mail imke.harms@nmi-agro.nl, tel. 06 2137 3661 of Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776.

NMI participeert in kennisplatform bodem en natuur

In Nederland dient de komende jaren veel natuur hersteld en ontwikkeld te worden. Zo beslaat de natuur ontwikkelopgave 80.000 ha nieuwe natuur voor 2027. Natuurontwikkeling betreft in de meeste gevallen het omzetten van voedselrijke landbouwgronden naar voedselarme natuur. Jarenlang gebruik van de bodem door de landbouw heeft geleid tot ongunstige uitgangssituaties voor natuur. Het doel van het kennisplatform is de ontwikkeling, deling en ontsluiting van kennis over manieren waarop de bodem in uiteenlopende situaties weer geschikt kan worden gemaakt voor de gewenste natuur.
Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp is initiatiefnemer van het platform, waarin naast NMI ook Helicon MBO, Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) participeren. Financiële bijdragen zijn afkomstig van het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) en de provincie Gelderland.
 
Lees hier het volledige persbericht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met romke.postma@nmi-agro.nl, 06 460 207 76.

Climate Cafe

Binnen het project Climate Café is een tiental regionale ‘adaptation pilots’ actief, waarin de dialoog tussen stakeholders wordt opgezocht om gezamenlijk na te denken over klimaat-slimme landbouw. Onderdelen hiervan kunnen zowel uitkomsten van rekentools en simulatiemodellen zijn als ervaringskennis en expertise (‘narratives’). Inmiddels is het project al weer het laatste jaar ingegaan, waarin de focus onder meer ligt op het uitwisselen van resultaten en ervaringen. In dat kader heeft NMI in februari deelgenomen aan workshops met biologische akkerbouwers in de pilots in Schotland en Duitsland. Tijdens deze workshops zijn de ervaringen met/van biologische akkerbouwers en melkveehouders uit de Nederlandse pilot gepresenteerd. In de interviews en workshops met hen was de persoonlijke touch in de wijze van boeren naar voren gekomen. De meeste deelnemers gaven aan een of meer, soms internationale, inspiratiebron te hebben.


Lees hier verder


Terugblik op PaO Cursus Landbouw & Waterkwaliteit

Op 23 en 24 maart 2017 heeft NMI samen met PaO, Wageningen Academy en Wageningen Environmental Research de cursus Landbouw & Waterkwaliteit georganiseerd. We kijken terug op twee mooie en intensieve dagen met 20 deelnemers van o.a. waterschappen, provincies, collectieven, en het kadaster. De focus lag sterk op inzicht in het agrarisch bedrijf en de mogelijkheden om via agrarische maatregelen te sturen op een betere waterkwaliteit. We danken alle cursisten voor hun enthiousiaste inbreng! Wilt u meer weten (of volgend jaar deelnemen aan deze cursus), neem dan contact op met gerard.ros@nmi-agro.nl. Klik hier voor meer informatie.

Introductie Kees van Duijvendijk

Vanaf mijn studie Internationaal Land- en Waterbeheer in Wageningen ben ik blijven werken aan een grote diversiteit van landbouw-gerelateerde duurzaamheidsvraagstukken. Ik heb me bezig gehouden met o.a. landbouwbeleid, biodiversiteit en ecosysteemdiensten, agronomie, water, klimaat, en sinds dit jaar ook de bodem en nutriënten. Voordat ik in 2017 bij het NMI begonnen ben, heb ik vooral in het buitenland aan internationale vraagstukken gewerkt (o.a. bij FAO, Europees Milieuagentschap en verschillende CGIAR onderzoekscentra). Daarnaast heb ik een tweede studie in GIS (en modelleren) gedaan. Bij het NMI zal ik me bezig gaan houden met het (ruimtelijk) modelleren van de verdeling van nutriënten in de bodem, het maken van applicaties, en het toevoegen van een economische dimensie aan ons werk. Het lijkt me erg mooi om nieuwe (maar zeker ook onze oude) kennis om te zetten naar praktijkadvies waarmee hopelijk win-win situaties te realiseren zijn. Ik ben bereikbaar via e-mail kees.vanduijvendijk@nmi-agro.nl of tel. 06 1530 8929
 

Soil for Life
Nieuwe Kanaal 7c, 6709 PA Wageningen e-mail: nmi@nmi-agro.nl
tel. + 31 (0)6 11 76 77 89 www.nmi-agro.nl
Powered by AcyMailing