Nieuwsbrief 3 - 2016

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, klik dan NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief 3, jaargang 5 september 2016

De rol van grasland in Europa

Van 4-8 september j.l. vond het tweejaarlijkse Europese grasland congres plaats. Thema was “The Multiple Roles of grassland in the European Bioeconomy”. Het realiseren van een hoge grasopname was een aandachtspunt. Gras is het belangrijkste ruwvoer voor melkkoeien in NW Europa. Vooral in Ierland is het streven om zoveel mogelijk melk te produceren uit weidegras voor het realiseren van een lage kostprijs van de melk. Bij weidegang is het dan de uitdaging om vast te stellen hoeveel gras de koe opneemt en hoeveel eiwit er in het gras aanwezig is. Dat bepaalt het niveau van bijvoeding en de hoeveelheid eiwit via krachtvoer. Veel aandacht ging dan ook uit naar sensoren om snel de grasopbrengst en de graskwaliteit (eiwitgehalte) te meten voor een optimaal weidemanagement. (De WUR is er mee bezig, maar ook NMI houdt zich hiermee bezig.) Men is volop aan het experimenteren met drones. Ook via het toepassen van koesensoren worden er vorderingen gemaakt om de voeropname door de veestapel bij weidegang beter in de vingers te krijgen. De volgende stap is het meten van de dagelijkse graskwaliteit. Er is vooral behoefte aan een snelle en goedkope scanner. De verwachting is dat de toepassing van sensoren voor opbrengst en graskwaliteit de komende jaren sterk zal toenemen.  Kan de veehouder over 5-10 jaar van achter zijn beeldscherm op basis van sensoren vast stellen hoeveel gras en eiwit er op het perceel staat en hoeveel er is opgenomen door de koe? Wat denkt u?

Voor meer informatie zie www.europeangrassland.org/ of mail of bel Wim Bussink, wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096
 

Relevantie van bodeminformatie voor waterkwaliteit

In samenwerking met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht onderzoekt NMI de mogelijkheden om de watersysteemanalyse te verrijken met gegevens uit het agrarische meetnet. Doel is om hiermee meer inzicht te krijgen in perceelsafhankelijke variatie binnen polders. Uit metingen blijkt namelijk een grote variatie te bestaan in fosfaatvrachten die via de gemalen de polders verlaten. Eerste analyses van het bodemwatersysteem zijn perspectiefvol: gegevens uit de agrarische praktijk laten een duidelijk verband zien met de gemeten fosfaatvrachten bij het gemaal en maken indirect duidelijk hoe de belasting van het oppervlaktewater verminderd kan worden via bron- of padgerichte maatregelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl of Job de Pater, e-mail job.depater@nmi-agro.nl

Ladies Day

In recent years NMI has teamed up with several new, highly innovative start-up companies to support agriculture, both in the Netherlands and abroad. We like this orientation very much. As an organisation, NMI goes back around 80 years and is sometimes tenderly framed as an old lady. But in the long history of NMI, to our knowledge there has never been any attention specifically directed at women farmers.
In September, the Dutch feed producer ForFarmers BV organised the Ladies day 2016. The event took place in the Zoo of Arnhem. Overall theme was “Women farmers tell their stories that are worth to be told”

Lees verder

Bodem- en grondwateronderzoek Landgoederen Oldenzaal

In opdracht van de Provincie Overijssel heeft NMI in de zomer van 2016 een bodem- en grondwateronderzoek uitgevoerd op zo’n 50 landbouwpercelen in het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal. In het bodemonderzoek zijn meerdere fosfaatfracties en de direct beschikbare stikstofvoorraad in een aantal bodemlagen gemeten, terwijl in het grondwateronderzoek het nitraatgehalte is bepaald. Het onderzoek moet bijdragen aan een inschatting van het risico van de stikstof- en fosfaataanvoer vanuit de landbouw naar de natuurgebieden en aan een onderbouwing van maatregelen die genomen kunnen worden om die aanvoer zoveel mogelijk te beperken.

Lees verder

Soil for Life
Nieuwe Kanaal 7c, 6709 PA Wageningen e-mail: nmi@nmi-agro.nl
tel. + 31 (0)6 11 76 77 89 www.nmi-agro.nl
Powered by AcyMailing