Nu de grasgroei weer op gang komt na het zeer droge en warme weer is de vraag of er nog stikstofbemesting nodig is? Veel graspercelen bevatten nu meer dan 30 kg Nmin per ha in de laag 0-30 cm wat betekent dat stikstofbemesting voor navolgende sneden niet nodig is. Dit blijkt uit metingen op 15 graspercelen in het project* “Meer maatwerk met stikstofbemesting en gewasmanagement op melkveebedrijven”. Vooral op beweide percelen is er meer dan 30 kg Nmin aanwezig. Wel bemesten in deze situatie leidt niet tot meer grasgroei. Het leidt vooral tot een hoger eiwitgehalte van het gras. Veel bedrijven hebben nog ruim voldoende mest in de put zitten die nog uitgereden moet worden. Beperk de gift dan tot 15 m3/ha om te hoge eiwitgehalten en het risico op te hoge Nmin waarden later in het najaar te vermijden. Daarmee beperkt u het risico op teveel nitraatuitspoeling. Zie ook het advies van de comissie bemesting.

Nmin meting gras 20 8 2018 stukje website

*) Het project “Meer maatwerk met stikstofbemesting en gewasmanagement op melkveebedrijven is een twee jaar durend project op 10 melkveebedrijven in de provincie Limburg. Het project is gericht op het verminderen van de nitraatuitspoeling tot onder de norm van 50 mg nitraat per liter in het grondwater door het goed toepassen van bestaande maatregelen. Het project wordt gesubsidieerd door de provincie Limburg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 06 290 37 096

Bent u betrokken bij de waterkwaliteit in het landelijk gebied en de invloed van de landbouw hierop? En wilt u meer weten over haalbare maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren? In deze cursus krijgt u inzicht in de bodemprocessen, hun invloed op de waterkwaliteit en de invloed van het agrarisch management op de uit- en afspoeling van nutriënten. Ook is er ruimte voor uw eigen casuïstiek. Schrijf nu in en ga in gesprek met onze experts.

Meer informatie

Begin 2018 is NMI het project: ‘Natuur inclusieve landbouw met de voederbiet’ opgestart in samenwerking met New Businesses Agrifood, Waterschap Rivierenland, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJsel, de Nederlandse Jagersvereniging, Agruniek Rijnvallei en 2 melkveehouders, een akkerbouwer en een veehouder. Samen met deze partners gaan we de voederbiet herintroduceren in het Gelderse landschap.

Lees verder

De grondgebonden landbouw kent vele uitdagingen en steeds meer agrariërs ervaren daarin tegenstrijdige boodschappen. Zo moet de sector de uit- en afspoeling van nutriënten naar het water en de verliezen van ammoniak verminderen. Tegelijkertijd is er een groeiende vraag naar meer weidegang, meer vogels en insecten, meer biodiversiteit en meer koolstofopslag. Na de Kansenkaart voor Waterkwaliteit en voor Agrobiodiversiteit in dit artikel de kansen voor Klimaat.

Lees hier een in V focus verschenen artikel met betrekking tot dit onderwerp, geschreven voor Gerard Ros van het NMI in samenwerking met Frank Verhoeven van Boerenverstand.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, tel. 06 2951 3812, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

In Utrecht en Noord-Holland is een pilot gestart met het kringlooplandbouw beheerpakket. Het kringlooppakket is ontwikkeld om een meer integrale aanpak van nutriënten op bedrijfsniveau te stimuleren door maatregelen te nemen die resulteren in een effectiever gebruik van meststoffen en de bodem, en die nutriënt-verliezen naar de omgeving beperken. Het pakket is binnen de pilot door de collectieven Water, Land en Dijken (WLD) en Rijn, Vecht en Venen (RVV) uitgerold bij respectievelijk 10 boeren in Noord-Holland en 10 boeren in Utrecht. Het pakket omvat een vijftal vaste maatregelen en een groot aantal flexibel te kiezen maatregelen en is het product van een nauwe samenwerking tussen boeren, collectieven (WLD en RVV), BoerenNatuur, waterschappen (AGV, HdSR en HHNK), PPP-Agro advies, LTO-projecten en NMI.

Lees verder