Nieuwsbrief 4 - 2017

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, klik dan NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief 4, jaargang 5 17 December 2018

Nieuw project over organische stof en nitraatuitspoeling in Gelderland

NMI heeft in het kader van het Programma Bodem- en ondergrond subsidie ontvangen van de Provincie Gelderland voor het project  “Organische stofbeheer voor een betere bodemkwaliteit en minder uitspoeling”. In het project staat de vraag centraal hoe de werking van de toplaag van uitspoelingsgevoelige zandgrond kan worden verbeterd door een verhoging van het organische stofgehalte zonder dat dit leidt tot het overschrijden van milieunormen (onder andere nitraatgehalte grondwater). Daarbij zal worden geïdentificeerd welk type organische stof daarvoor het best gebruikt kan worden. Op een aantal praktijkpercelen zal in samenwerking met agrarisch ondernemers het effect van een aantal uiteenlopende organische materialen worden vergeleken. Ook Waterschappen en afvalbedrijven worden bij het project betrokken. Het project gaat lopen tot eind 2020.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776

Boerinnen voor duurzaam beheer van bodem en boerderij

NMI is een initiatief gestart om een concept voor een workshopserie voor vrouwelijke boeren te ontwikkelen. Het initiatief heeft de titel "vrouwelijke boeren voor duurzaam beheer van bodem en boerderij". Steeds meer vrouwen nemen steeds meer verantwoordelijkheden op boerderijen, waaronder nieuwe uitdagingen zoals communicatie naar buiten de landbouwsector. Ook het verzorgen van goede bodemkwaliteit en humus in de bodem is een actueel onderwerp. Het idee is om een workshopserie te ontwikkelen en aan te bieden aan vrouwen om deze opkomende uitdagingen aan te pakken. Op dit moment zijn discussies nog steeds gaande, maar we hopen spoedig te beginnen met een enquête om de belangen en behoeften van vrouwelijke boeren te inventariseren.


Als u wil meedoen of meer informatie wilt kunt u contact opnemen met Imke Harms, e-mail imke.harms@nmi-agro.nl., tel. 06 2137 3661

Betere sturing waterkwaliteit

Om waterkwaliteit te verbeteren is er veel vraag naar samenhangende gebiedskennis rond bodem, bemesting, water en ecologie. Recent onderzoek van het STOWA bevestigt dat deze kennisuitwisseling cruciaal is voor het bieden van handelingsperspectief binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De waterschappen in Noord-Nederland hebben het NMI en WEnR daarom gevraagd om gegevens uit agrarische meetnetten ruimtelijk expliciet beschikbaar te maken. Concreet gaat het om bodemgegevens (onder andere fosfaattoestanden), bemesting  en nutriëntenoverschotten in relatie tot de waterkwaliteit. Komende tijd wordt gewerkt aan de vertaalslag ervan richting concreet handelingsperspectief voor agrarische ondernemers: welke agrarische maatregelen zijn waar zinvol in te zetten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 06 2951 3812

Workshop organische stof


Op 7 september j.l. heeft NMI samen met Vereniging Afvalbedrijven en het Nutrient Platform een workshop georganiseerd over organische stof. Daarbij lag de focus op de kansen en risico’s die samenhangen met het gebruik van organische reststromen als meststof of bodemverbeteraar in de Nederlandse landbouw. Dat dit onderwerp leeft, bleek uit de grote belangstelling voor de bijeenkomst, die werd gehouden bij Waterschap Rijn & IJssel te Doetinchem. De ruim 60 aanwezigen waren afkomstig uit beleid, waterschappen, onderzoek en bedrijfsleven en zorgden voor een levendige discussie. Een verslag en de presentaties van de bijeenkomst zijn hier te vinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma,e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776

Interreg project ReNu2Farm goedgekeurd

Het projectvoorstel ‘ReNu2Farm’, dat is geïnitieerd door NMI en waarvoor subsidie is aangevraagd in het kader van het Interreg NWE-programma, is in september 2017 goedgekeurd. Het project is gericht op een verhoging van het hergebruik van nutriënten in Noordwest Europa. Daarbij ligt de focus op de plantenvoedingsstoffen stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K). P en K zijn eindige grondstoffen en de productie van N-kunstmest vraagt energie, waardoor hergebruik vanuit duurzaamheidsoogpunt gewenst is. Ondanks dat technieken voor herwinning zijn ontwikkeld, is het gebruik van meststoffen uit recycling door boeren tot nu toe beperkt. De kwaliteit van de producten voor de eindgebruiker vormt een belangrijke sleutel waarmee in het project wordt getracht dit te veranderen.

In het voorstel wordt samengewerkt met partijen uit Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Ierland. Het project duurt 3 jaar tot eind 2020. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Imke Harms, e-mail imke.harms@nmi-agro.nl, tel. 06 2137 3661 of Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776
 
Soil for Life
Nieuwe Kanaal 7c, 6709 PA Wageningen e-mail: nmi@nmi-agro.nl
tel. + 31 (0)6 2903 7103 www.nmi-agro.nl
Powered by AcyMailing