De Dienst Landelijk Gebied is in een aantal polders ten zuidoosten van Dordrecht bezig met het ontwikkelen van plannen voor de ontwikkeling van natte natuur. Landbouwgronden zullen worden omgevormd tot natuur- en recreatiegebieden: de Nieuwe Dordtse Biesbosch. NMI is gevraagd de perspectieven van verschralen en/of uitmijnen in het gebied te verkennen.

Projectnummer: 1368
Projectleider: Romke Postma

Lees hier de samenvatting en conclusies van het rapport


 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


Aangezien fosfaat (P) een hardnekkig knelpunt vormt voor het realiseren van waterkwaliteitsdoelen, is het SKB-project “Ontwikkeling van een bodemdienst reductie fosfaatemissie” gestart. Het project is gericht op het ontwikkelen van een bodemdienst, een soort groenblauwe dienst, die gericht is op het terugdringen van P-emissies uit landbouwgronden naar grond- en oppervlaktewater. Kenmerkende aspecten van de dienst zijn dat er afspraken worden gemaakt tussen vragers en aanbieders, dat er sprake is van vrijwilligheid en dat aanbieders een beloning ontvangen van de vragers voor het uitvoeren van de dienst. Verder moet de dienst bovenwettelijk zijn. De bodemdienst is bedoeld in aanvulling op het landelijke mestbeleid en het Vierde Actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn, waarin een differentiatie van de P-gebruiksnorm is opgenomen. Ten behoeve van dit project is een consortium gevormd bestaande uit de Ministeries van LNV, VROM en V&W, de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel, de waterschappen Vallei & Eem, Veluwe, Rijn&IJssel, Brabantse Delta, Aa en Maas, De Dommel, Regge en Dinkel en Noorderzijlvest en LTO en NMI.

Projectnummer: 1301
Projectleider: Romke Postma

Lees hier het rapport


 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


Staatsbosbeheer is betrokken bij natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden in de buurt van Roden. Het betreft twee gebieden, de Maatlanden en het Lieverder Maatbos. De gebieden zijn circa 34 en 9 ha groot en zijn voor een deel een jaar uit de landbouw en het andere deel al langer uit de landbouw. Aangezien de relatief hoge fosfaattoestand in landbouwgronden vaak beperkend is voor de gewenste natuurontwikkeling, wil Staatsbosbeheer graag inzicht in de aanwezigheid van fosfaat in de percelen. Op basis daarvan kunnen ze eventueel besluiten de grond af te graven of in te zetten op een beheer dat is gericht op verschraling of fosfaatuitmijning. Daarom heeft het Staatsbosbeheer aan NMI gevraagd de gemakkelijk beschikbare fosfaat en de fosfaatverzadigingsgraad op verschillende diepten in de bodem van de percelen te bepalen.

De doelstelling is het bepalen van de hoeveelheid gemakkelijk beschikbare fosfaat en de fosfaatverzadigingsgraad op verschillende diepten in de bodem van 14 percelen inde buurt van Roden. Het betreft voormalige landbouwgronden, met als nieuwe functie natuur.

Projectnummer: 1286
Opdrachtgever: Staatsbosbeheer
Looptijd: 2008-2009

 


 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


NMI heeft in opdracht van de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek nieuwe scherpere richtlijnen voor N- en P-bemesting ontwikkeld. In 2007 zijn deze richtlijnen getoetst om vast te stellen of deze zowel leiden tot een kwalitatief hoogwaardige grasmat als tot minimale N- en P-uitspoeling. Ook is getoetst of de meststofkeuze van invloed is door op 10 zandlocaties in Noord Brabant en 2 kleilocaties in Gelderland goed oplosbare traditionele meststoffen te vergelijken met organische- organo-minerale en gecoate meststoffen.

Projectnummer: 1210
Opdrachtgever: Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek

Lees hier de managementsamenvatting van het rapport

Bekijk hier de presentatie die gemaakt is in het kader van dit project