Lees hier de flyer over het project

Lees hier het rapport

Wereldwijde schaarste van voedingsstoffen is dichterbij dan algemeen gedacht. Dergelijke schaarsten zullen gevolgen hebben voor gewasopbrengsten en volksgezondheid. Voor Nederland en Europa zullen dergelijke tekorten ook geopolitieke risico's met zich meebrengen in de vorm van een te sterke afhankelijkheid van grondstofrijke landen.
NMI heeft meegewerkt aan een studie van Platform Landbouw, Innovatie & Samenleving. Doel van deze studie is om vast te stellen hoe urgent een mogelijk wereldwijde schaarste van micronutriënten is, in de nabije en verre toekomst. Voorts is onderzocht wat de gevolgen zijn van deficiënties van micronutriënten voor gewassen, voor vee en voor de mens. Tenslotte worden voorstellen gedaan voor beleid, voor de landbouwpraktijk en voor het onderzoek in Nederland en Europa.

Lees hier het uitgebrachte rapport

Lees hier het achtergrondrapport

En lees hier een in Trouw verschenen artikel over dit onderwerp


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


Het landbouwkundig handelen is van grote invloed op de bodemkwaliteit, bijvoorbeeld wat betreft het beschikbaar komen van mineralen en de opbouw van organische stof. De aandacht voor de bodemkwaliteit is in de melkveehouderij groeiende, en daarbij is sprake van een groeiende vraag naar nieuwe en betere meetmethoden en daarop gebaseerde adviezen. Vanuit de wetenschap is veel kennis beschikbaar over de rol die bodemenzymen kunnen spelen bij de bodemkwaliteit, in het bijzonder het beschikbaar komen van mineralen. Als melkveehouders zouden kunnen beschikken over een bemestingsadvies op basis van een enzymmeting, dan hebben zij een nieuwe ingang om de ruwvoerproductie op peil te houden.

Projectnummer: 1405
Opdrachtgever: Productschap Zuivel

Lees hier het uitgebrachte rapport

 

 

In 2011 heeft NMI op verzoek van de Commissie Bemesting van Grasland en Voedergewassen (CBGV) een studie verricht naar de ontwikkeling van de boriumtoestand op maïspercelen. Tevens is het advies voor de boriumbemesting geüniformeerd voor voedergewassen, akkerbouw en vollegrondsgroenten. De resultaten staat in de 'Notitie betreffende het belang van borium'.

Lees hier deze Notitie