NMI en DLV Plant hebben in 2009 en 2010 in opdracht van Productschap Akkerbouw en met circa 50% medefinanciering van het meststoffenbedrijfsleven jaarlijks één proefveld met korrelmaïs aangelegd. In beide jaren betrof het een zandgrond in Zuidoost-Nederland, waarin verschillende typen rijenmeststoffen met elkaar zijn vergeleken. Het eerste jaar is de proef uitgevoerd zonder basisbemesting met dierlijke mest, in het tweede jaar is 30 m3 dunne rundermest als basisbemesting toegediend.
Gedurende de looptijd van de proef (eind april tot medio oktober 2009) werden regelmatig visuele waarnemingen uitgevoerd (aantal planten, stand van het gewas). Bij de oogst werd, naast een aantal waarnemingen omtrent legering, fusariumaantasting en aantal planten, de korrelopbrengst bepaald.

Project: 1324
Opdrachtgever: Productschap Akkerbouw

Lees hier de samenvatting en conclusies van het rapport
Lees hier het rapport over 2009Lees hier het rapport over 2010


 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


Selenium (Se) is van belang voor een goede diergezondheid en dierprestatie. In het dier maakt Se deel uit van het enzym glutathionperoxidase (GSH-Px) dat voor komt in het bloed, organen en weefsels. Het is betrokken bij het onschadelijk maken van peroxyden, die onder andere ontstaan tijdens infecties.
Een goede Se-voorziening leidt tot minder spierbeschadigingen en heeft een positieve invloed op de vruchtbaarheid. De seleniumbehoefte bij rundvee varieert, afhankelijk van leeftijd en productie, tussen 0,1 en 0,18 mg Se kg1 opgenomen ds. Als streefwaarde in het rantsoen kan 0,15 mg (150µg) se kg1 droge stof aangehouden worden. De gehalten aan selenium in gras(kuil) zijn zonder aanvullende bemesting veelal aanzienlijk langer dan de seleniumbehoefte van rundvee en ook van schapen en geiten.

Lees hier het volledige rapport

Projectnummer: 1296
Opdrachtgever: Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen


 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


Mineralen en spoorelementen zijn belangrijk voor gewasgroei en diergezondheid. Elementen als Mg, Na, Zn, Cu, Co en Se zijn niet snel beperkend voor de gewasgroei, maar ze zijn vooral van belang voor de voorziening van het vee met deze nutriënten. In onderzoek en praktijk bestaat er al een verschil van inzicht over hoe graasdieren optimaal te voorzien met mineralen en spoorelementen.Moet dit nu via het bodem- en gewasspoor met op maat bemesting voor hogere gewasgehalten of via het voerspoor (krachtvoeders, mineralenmengsels of likstenen)?

Project: 1139
Opdrachtgever:
Productschap Zuivel
Samenwerking met:
Animal Science Group
Looptijd:
 2006-2007

Lees hier het rapport