Demetertool: een gecombineerde aanpak van twee bodemgerelateerde milieuproblemen

De landbouwbodems in Vlaanderen en Nederland worden gekenmerkt door een hoog nutriëntengehalte veroorzaakt door de bemestingsdruk. Dit terwijl de bodemkwaliteit en de hoeveelheid organische stof er in Vlaanderen de voorbije 15 jaar sterk op achteruit gingen. Is het mogelijk hiervoor een oplossing te bieden zonder één van beide problemen te versterken?

Vanuit deze gedachtegang is het project Demeter ontstaan, waarin de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de Universiteit van Gent (UGent) en NMI samenwerken.

Lees hier een in Bodem verschenen artikel m.b.t. dit onderwerp

Optimaal bemesten van gras en maïs op zandgrond

Met de steeds strenger wordende stikstof- en fosfaatgebruiksnormen, wordt het steeds belangrijker om optimaal te bemesten en een goede bodemvruchtbaarheid te stimuleren. Vanuit deze gedachte is een waaier ontwikkeld als praktisch hulpmiddel voor het optimaliseren van de bemesting. De waaier wordt in de praktijknetwerken en studiegroepen van NMI verspreid. 

Dit product is tot stand gekomen vanuit het praktijknetwerk 'Maïs zaaien met GPS op zand'. Het is een publicatie van DLV Rundvee Advies BV en NMI BV. 

Bemestingkunstmestwijzer1     Bemestingkunstmestwijzer2

Fosfaatonderzoek voor natuurontwikkeling in Utrechts veenweidegebied

In 2014 heeft NMI onderzoek afgerond naar de fosfaattoestand van twee gebieden in het Utrechtse veenweidegebied, namelijk Armenland-Ruwiel in de omgeving van Kockengen en de Wilnisse Bovenlanden tussen Wilnis en Woerdense Verlaat.

Lees hier verder

Bodem- en structuurverbeteraars verhogen de productie nog niet

Na vier jaar van onderzoek naar bodem- en structuurverbeteraars maken PPO-AGV en NMI de tussenstand op. Daaruit blijkt dat tot op heden geen van de geteste producten een duidelijke verbetering van de productie of de bodemkwaliteit laat zien.

Lees hier een in Groenten & Fruit verschenen artikel m.b.t. dit onderwerp

P-bemestingsadvies aardappelen

Fosfaat (P2O5) is belangrijk voor een goede gewasproductie. Via het P-gebruiksnormenstelsel daalt de P-bemesting richting evenwichtsbemesting. In de praktijk is er zorg of gewassen dan wel voldoende fosfaat krijgen. Daarom is het belangrijk om te weten wat de bodem zelf aan fosfaat levert en hoe dit in de tijd vrijkomt. Daarmee kan de akkerbouwpraktijk de toegestane hoeveelheid P zo optimaal mogelijk inzetten.

Lees hier verder

Bekijk hier de bijbehorende poster