Fosfaatonderzoek voor natuurontwikkeling in Utrechts veenweidegebied

In 2014 heeft NMI onderzoek afgerond naar de fosfaattoestand van twee gebieden in het Utrechtse veenweidegebied, namelijk Armenland-Ruwiel in de omgeving van Kockengen en de Wilnisse Bovenlanden tussen Wilnis en Woerdense Verlaat.

Lees hier verder

P-bemestingsadvies aardappelen

Fosfaat (P2O5) is belangrijk voor een goede gewasproductie. Via het P-gebruiksnormenstelsel daalt de P-bemesting richting evenwichtsbemesting. In de praktijk is er zorg of gewassen dan wel voldoende fosfaat krijgen. Daarom is het belangrijk om te weten wat de bodem zelf aan fosfaat levert en hoe dit in de tijd vrijkomt. Daarmee kan de akkerbouwpraktijk de toegestane hoeveelheid P zo optimaal mogelijk inzetten.

Lees hier verder

Bekijk hier de bijbehorende poster

Afgelopen voorjaar heeft SFR in samenwerking met NMI een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om na te gaan of het mogelijk is om door aanpassing van de voeding de ammoniakemissie in de melkveehouderij met meer dan 10% te reduceren. Daarbij is ook gekeken naar het minimaliseren van risico's voor diergezondheid en de melkproductie en de kans op een succesvolle implementatie en acceptatie door de praktijk. Deze haalbaarheidsstudie werd gefinancierd vanuit de SBIR regeling.

Lees verder op de website van Schothorst Feed Research

 

Bodemverbeteraars en de bodembiologie

Begin 2010 is, in opdracht van Productschap Akkerbouw en anderen*, een zesjarige veldproef aangelegd op 3 kleilocaties en 2 zandlocaties verspreid over Nederland om het effect van verschillende bodemverbeteraars te bepalen. De effecten van bodemverbeteraars op gewasopbrengst en –kwaliteit worden bepaald. Ook worden diverse chemische, fysische en biologische bodemparameters gemeten. NMI en PPO-AGV voeren de proef uit.

Lees hier verder

Bekijk hier de bijbehorende poster

 

 

Op woensdag 18 juni a.s. wordt er een bijeenkomst georganiseerd in het kader van een praktijkexperiment waarin de mogelijkheden van fosfaatuitmijning in het beekdal van het Oostervoortse Diep tussen Norg en Roden zijn onderzocht.
U bent van harte welkom!

Uitnodiging bijeenkomst en veldbezoek