Naar duurzame bemesting in de Nederlandse landbouw in 2030

 

De Nederlandse landbouw levert een belangrijke bijdrage aan de wereldvoedselproductie. De van nature vruchtbare bodems, het gunstige klimaat, het hoge kennisniveau van de agrarisch ondernemers en de goede organisatie van de gehele agrosector hebben de productie per hectare sterk doen toenemen. Keerzijde hiervan is de toegenomen belasting van de leefomgeving en een hoge input van externe productiemiddelen zoals meststoffen, veevoedergrondstoffen en bestrijdingsmiddelen. De laatste jaren komt er meer en meer aandacht voor duurzame productiemethoden. Maar wat is duurzaam als het gaat om bemesting? Wat zal dit de komende jaren betekenen voor de bemesting en de ontwikkeling van meststoffen in Nederland? In de voorliggende notitie geeft NMI haar visie en
een beknopt antwoord op deze vragen

.Lees hier de visie van NMI

 En lees hier een in Boerderij Vandaag verschenen artikel met betrekking tot dit onderwerp

Items in deze nieuwsbrief:

  • Cursus landbouw en waterkwaliteit
  • Minder ammoniak door betere voeding
  • Baggerdepots: een risico voor diergezondheid?
  • Website & blogs
  • Flexibel weiden met gesynchroniseerde voeding: Synchroflex

Lees hier onze nieuwsbrief

 

Artikel over de bruikbaarheid van producten uit mestverwerking in de akkerbouw 

Recent is het artikel met de titel “Agronomic and environmental consequences of using liquid mineral concentrates on arable farms“ geaccepteerd voor publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift “Journal of the Science of Food and Agriculture”. Het artikel, dat is geschreven door medewerkers van Alterra en NMI, gaat vooral in op de mogelijkheden van het gebruik van mineralenconcentraten. Geconcludeerd wordt dat de perspectieven voor het gebruik van mineralenconcentraten in de Nederlandse akkerbouw beperkt zijn vanwege het fosfaat dat vaak nog aanwezig is in het mineralenconcentraat, de stikstofwerking die lager is dan 100% en de relatief lage gehalten aan nutriënten. Het artikel kan worden verkregen via de link http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jsfa.7146/abstract
 

Met organische stof en vruchtwisseling, de biologische motor op gang brengen voor een optimale maïsteelt

Uit de themadag "Optimale maïsteelt" die onlangs gehouden werd in 's Hertogenbosch blijkt wel dat Nederlanders en Vlamingen deels andere voorkeuren hebben qua maatregelen om de maïsopbrengsten op peil te houden.

Lees hier een in Landbouwleven verschenen artikel hierover

 

Struviet geen alternatief fosfaat

Struviet uit mest is voorlopig nog geen alternatief voor kunstmestfosfaat bij de maïsteelt. Dat stelt Wim Bussink van het NMI (Nutriënten Management Instituut) in Wageningen.

Lees hier een in Nieuwe Oogst verschenen artikel over dit onderwerp