Er waren vermoedens van verontreinigde grond bij een melkveebedrijf dat graslandpercelen gebruikt in de polder Oosterland bij Haren in de provincie Groningen, maar onderzoek heeft uitgewezen dat de bodem in orde is. Het melkveebedrijf wordt al jaren geconfronteerd met een hoge sterfte onder de koeien. De dieren vertonen een vreemd gedrag en reageren volkomen onvoorspelbaar. De koeien breken door de afrastering, rennen een sloot in en zijn onbenaderbaar. De polder Oosterland ligt naast een oude vuilstort en is jarenlang een overloopgebied geweest van een niet goed functionerende waterzuivering. Vandaar dat de oorzaak van de problemen in een vervuilde bodem werd gezocht.

Het melkveebedrijf in Haren telt circa 300 koeien. Er graasden gemiddeld 14 koeien van het bedrijf in het Oosterland, achter het natuurgebied Friescheveen. Nadat enkele koeien plots overleden, loopt het vee nu elders. Uit bloedonderzoek en sectie door de Gezondheidsdienst voor Dieren werd bij de dode koeien een ernstig tekort aan koper en selenium in het bloed gevonden en een verhoogd gehalte aan ijzer, zink en mangaan. Dat zou kunnen duiden op met zware metalen verontreinigde grond in het Oosterland.

De situatie was voor de gemeente Haren aanleiding om de bodem- en waterkwaliteit in het gebied op 3 plaatsen te laten analyseren. Experts van Terra Bodemonderzoek en het Nutriënten Management Instituut concluderen uit monsters dat de bodem nauwelijks zware metalen bevat en dat het oppervlaktewater schoon is. Wel zitten er weinig koper en selenium in de veengrond. Het NMI heeft de veehouder geadviseerd om de koeien extra van deze mineralen bij te voeren. De veehouder betwijfelt of de oorzaak van de problemen nu zijn achterhaald. Tot een aantal jaren geleden kende het bedrijf nooit gezondheidsproblemen. Bovendien werd al extra koper aan de koeien verstrekt, maar had dat dus geen effect.

bron: Dagblad van het Noorden, 12/12/14

Lees hier de samenvatting van het rapport

 

Duurzaam bodemgebruik op Brabantse zandgronden

De landbouwpraktijk op de zuidoostelijke zandgronden heeft geleid tot hoge nitraatgehalten in grondwater en hoge fosfaattoestanden in de bodem. Het mestbeleid wordt daarom steeds verder aangescherpt, wat ten koste kan gaan van gewasopbrengsten en het organische stofgehalte in de bodem. In Bodem van december is een artikel verschenen met betrekking tot dit onderwerp.

Lees hier het volledige artikel

 

Perspectieven voor boeren, bodem en water

Op 8 oktober is een bijeenkomst gehouden in Assen over het belonen van milieuprestaties in de landbouw. De bijeenkomst was georganiseerd door SKB en ging met name in op het gebruik van de kringloopwijzer in de melkveehouderij. Er waren o.a. vertegenwoordigers vanuit de landbouw, milieu, de zuivelsector, provincies, waterschappen en onderzoek aanwezig. Tijdens de bijeenkomst is tevens het Position Paper "Perspectieven voor boeren, bodem en water" uitgereikt. In dit document staan twee projecten centraal, waaronder de SKB-showcase "de bodem als basis voor duurzame landbouw en schoon water", waarvan NMI penvoerder is.

Bekijk hier het verschenen position paper

Onderzoek leidt tot nieuw advies voor kalibemesting op grasland

Onderzoek naar de kalibehoefte van grasland leidt tot een nieuw bemestingsadvies. Voor de vaststelling van de kalibehoefte werd tot nu toe het K-getal gebruikt. Dat is vervangen door de bodemparameters CEC en K-CaCI2 (K-PAE). Hier ging twee jaar aan veldproeven aan vooraf. Het onderzoek is uitgevoerd door het Nutriënten Management Instituut (NMI) en Wageningen UR Livestock Research en gefinancierd door het Productschap Zuivel.

Lees hier het volledige nieuwsbericht

Download hier het uitgebrachte rapport

Items in deze nieuwsbrief:

  • Naar een nieuw bemestingsadvies in de akkerbouw: aardappelen
  • NMI werkt mee aan het Bodem Breed symposium
  • Fosfaatonderzoek voor natuurontwikkeling in Utrechts veenweidegebied
  • Bodemstructuur en bodemverbeteraars
  • Optimale samenstelling van een te exporteren organische meststof uit mestverwerking
  • Najaarsbijeenkomst NBV

Lees hier onze nieuwsbrief