Demetertool: een gecombineerde aanpak van twee bodemgerelateerde milieuproblemen

De landbouwbodems in Vlaanderen en Nederland worden gekenmerkt door een hoog nutriëntengehalte veroorzaakt door de bemestingsdruk. Dit terwijl de bodemkwaliteit en de hoeveelheid organische stof er in Vlaanderen de voorbije 15 jaar sterk op achteruit gingen. Is het mogelijk hiervoor een oplossing te bieden zonder één van beide problemen te versterken?

Vanuit deze gedachtegang is het project Demeter ontstaan, waarin de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de Universiteit van Gent (UGent) en NMI samenwerken.

Lees hier een in Bodem verschenen artikel m.b.t. dit onderwerp